Ғылыми-зерттеу жұмысы

Педагогика ғылымының кандидаты, доцент Барқыбаева Р.Р. «Оқу теледидарлық контенті Қазақстанның жоғары мектебіндегі көптілділік білімді жүзеге асырі құралы» (2012-2014):Бюджеттік бағдарлама бойынша ғылыми-ізденіс жұмыстарының конкурсы 055 «Научная и научно-техническая деятельность»және ішкі бағдарлама 101 «Грантовое финансирование научных исследований» басымдылығы бойынша «Интеллектуальный потенциал страны», ішкі басымдылығы «Прикладные исследования в области образования» (ҚР БҒМ) проектісінің жетекшісі болып табылады. 2014 жылы проекттің тақырыбы бойынша мынындай нәтижелер алынды: оқу фильмдері (10), проектпен жұмыс кезінде түсіріліп ресми мақұлданды және тек Қазақстанның алты мектептері мен жоғары оқу орындарында ғана емес, шет елдерде де жоғары бағаланды: Киото (Япония), Ресей (Москва, Ульяновск, Бийск), Герцен ат. РМПУ ( Санкт-Петербург қ.), ЮНЕСКО тағы да Мәскеудің халықаралық VII семинарында. Жұмыстың нәтижелері Киото (Япония), Мәскеуде, Бийске, Ульяновскіде өткен форумдарда, конференция мен семинарларда баяндалды. Проекттің шектеуінде «Полилингвальное образование: русский язык в контексте диалога культур» монографиясы дайындалып жарияланды (орыс, қазақ, ағылшын тілдерінің материалдарында» Алматы: Тенгри, 2014. – 203 б. (12,6 б. б.); «Учебное телевидение РК: межкультурный диалог – основа контента» монографиясы баспаға дайындалды, 227 бет (13 б. б.); «За словом в карман» Оқулық сөздік-анықтамасы баспаға дайындалды («Финанс» мамандығы бойынша қазақ топтарының студенттері үшін), 139 бет.
1.2.Филология ғылымының докторы, профессор С.Ж. Баяндина « Тәуелсіз Қазақстандағы мемлекеттік тілдің дамуы мен қызметі» проекттісінің жетекшісі болып табылады (2012-2014) (Мемлекеттік тілді дамыту институты). Проект көлемінде «Развитие и функционирование государственного языка в суверенном Казахстане» коллективті монографиясы жарияланды (10б.б.), нөлдік емес импакт-фактормен журналында мақалалар баспаға шықты.
1.3. 2008 жылдың ақпанынан бастап «Инновационные методы преподавания русского языка в условиях кредитной технологии», ҚР ҒО ҒТИ тіркелген бастамалық проектісінің кешендік тақырыптарына жұмыс істеліп жатыр. 2014 ж. ізденіс тақырыбы бойынша кафедра оқытушыларымен ғылыми журналдар мен конференция Материалдарының жинақтарында 18 мақалалар жарияланды.
Доц. А.Ы. Сафарғалиевамен баспаға «Лексико-грамматический практикум по русскому языку» оқулығы дайындалды Алматы: ҚазҰТУ, 2014 – 96 б
Доц. Бұхарбаева К.Н., Тұрбекова С.А., Сарсембаевалармен баспаға «Профессиональный русский язык» 6 б.б оқулығы ұсынылды. Кафедра оқытушылары Адскова Т.П., Алтаева А.Ш., Барқыбаева Р.Р., Базарбаева А.С., Демеубекова , Павлова Т.В., Сафарғалиева А.Ы. баспаға оқу құралдарын дайындады.
1.4. Кафедра оқытушылары ғылыми-ізденіс тақырыптарымен жұмыстарын жалғастырып жатыр: «Тұлғалық-бағытты оқу және оның оқулық жинақта жүзеге асуы» (Адскова Т.П., Павлова Т.В., Сафарғалиева А.Ы. және басқалар), «Изучение научно-технической терминологии в процессе преподавания русского языка как второго» (Абылова Р.Д. т.б.), «Диалог культур в техническом вузе в условиях полиязычного Казахстана» (Барқыбаева Р.Р., Танкиева Н.Ш., Қунапияева К.С. және т.б.). Осы тақырыптар бойынша мақалалар жарияланды, оқу құралдары, әдістемелік нұсқаулар баспаға дайындалып жатыр.

2. Кафедра қызметкерлерінің ғылыми конференцияларға, конгресстерге, симпозиумдарға қатысуы
2.1. Шетелдердегі халықаралық конференциялар:
1.    I Халықаралық форум «Социокультурные и филологические аспекты в образовательном и научном контексте». (Япония, Киото, 24-29 қыркүйек 2014 жыл). Доцент Р.Р. Барқыбаева: «Учебное телевидение РК: образовательный контент» докладын оқыды.
2.    IV халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Русский язык и культура в зеркале перевода» (Греция, Салоники қ., 25.04-30.04.2014).Аға оқытушы, ф.ғ.к. К.З. Жаппар
3.    IV International Conference on Science and Technology Held by SCIEURO in London, 26 June 2014. Доцент Т.В. Павлова «Level of language learning in a technical college in polylingual specialist training»
4.    Халықаралық ғылыми конференция «Science and Education in XXI century". (США, Монтана, 1 желтоқсан 2014 ж.) Доцент А.Ж. Сарсембаева – мақала «Implementation of the business ethics as an academic discipline».
5.    VII Мәскеулік халықаралық семинар «Сөйлеу мәдениеті біркелкі оқу кеңістігінде: ғұрыптық баға және инновациялық шешім», Мәскеудің Басқару жоспарына сай өткізілген ЮНЕСКО . (Ресей. Москва. 2 - 5 желтоқсан 2014 жыл) Доцент Р.Р. Барқыбаева: «Учебное телевидение РК: межкультурный диалог – основа контента» докладымен шықты.
6.    Ресейлік (халықаралық қатынасты) ғылыми-тәжірибелік конференция «Инновационное преподавание русского языка в условиях многоязычия» (Ресей Мәскеу, РУДН 30 қыркүйек -1 қазан 2014 жыл). Проф. Т.П. Адскова – мақаласы «Модульное обучение. Оқу-әдістемелік жинағының ашылымы « Техникалық жоғ. оқу орын. орыс тілі »
7.    Халықаралық ғылыми конференция «Общетеоретические и типологические проблемы языкознания: языковой знак в аспекте синхронии и диахронии» (Ресей. Бийск 6-8 қараша.2014 ж.) Доцент Р.Р. Барқыбаева – мақаласы: «Язык – средство познания мира.
8.    6-шы Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция «Актуальные задачи лингвистики, лингводидактики и межкультурной коммуникации» (Ресей. Ульяновск. 2–3 қараша 2014 ж.) Доцент Р.Р. Барқыбаева – мақаласы «Предметы языкового цикла в ракурсе полиязычного образования Казахстана».
9.    Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция «Русский язык в условиях изменяющейся действительности», профессор Г.С. Зенковтің 90-жылдығына арналған. Ж. Баласагын ат. ҚҰУ (Қырғызстан, Бішкек, 12 қараша 2014 ж.) Доцент А.Ж. Сарсембаева – мақаласы «Компетентностный подход к обучению русскому языку студентов неязыковых вузов»

2.2. ҚР халықаралық конференциялар:
1.    Қ.И. Сатпаев ат. ҚазҰТУ-дың 80-жылдығына арналған халықаралық форум «Инженерное образование и наука в XXI веке: проблемы и перспективы», 22–24 қазан 2014 жыл (проф. Алтаева А.Ш., проф. Шаяхметова Н.К., проф. Адскова Т.П., доц. Барқыбаева Р.Р., доц. Демеубекова Қ.Қ.)
2.    Қ.Иқ Сатпаев ат. ҚазҰТУ-дың 80-жылдығына арналған халықаралық Сатпаев оқулары « «Казахстан-2050» стратегиясын жүзеге асыруда жас ғылымдардың алатын орны, (проф. Адскова Т.П.)
3.    III Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция «Язык и межкультурная коммуникация». (3-4 қазан 2014 жыл, Алматы: аль-Фараби ат. ҚазҰУ) (доц. Павлова Т.В.)
4.    Дөңгелек стол «Перспективы и развитие евразийства в современной литературе Казахстана», ғылыми-тәжірибелік конференцияның көлемінде өткізілген «Состояние и перспективы современной филологии» (VI Бағызбаевтық оқу) 26 сауір 2014 ж. (доц. Сарсембаева А,Ж. мақаласы «Билингв или монолингв…? ( О.О. Сулейменовтың әдеби феномені туралы))
5.    Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция XVII «Ахановские чтения тюркский мир: язык, история и культура», тіл зерттеуші-тюрколог және ғылым –этнограф филология ғылымының докторы, академик Алтай Сарсенұлы Аманжоловтың 80-жылдығына арналған. – Алматы 2014 (проф. Баяндина С.Ж.)
6.    VI Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция «Мәдениет тоғысындағы тіл, әдебиет, аударма және журналистика мәселелері». Сүлеймен Димерел ат. университет. Алматы, 2014 (проф. Баяндина С.Ж.)
7.    Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция «З.Шашкин оқулары – 2014». Павлодар: ПМПИ, 2014. (проф. Баяндина С.Ж.)
8.    Республикалық ғылыми-әдістемелік семинар « Орыс тілі мен әдебиеті кредиттік технологияның жағдайында», аль-Фараби ат. ҚазҰУ 80-жылдығына, Алматы: КазҰУ, 27.02.2014 г. (Жапар К.З)

3.    Ғылыми және ғылыми-әдістемелік мақалаларды жариялау
2014 жылы кафедра оқытушыларымен халықаралық конференциялардың Материалдарында 40 мақалалардан астам жарияланды,оның ішінде
-шет елдерде: Киото (Япония), Лондон (Ұлыбритания), Монтана (АҚШ), Вена (Австрия), Салоники (Греция);
- таяу елдерде: Мәскеу, Ульяновск, Бийск (Ресей), Бішкек (Қыргызстан),
ғылыми журналдарда, ҚР ҒБМ ККСОН ұсынған баспаларда: Абай ат. ҚазҚПУ Жаршысы, Ш. Уалиханов ат. ҚҰУ Жаршысы, ПҰУ Жаршысы, Халықаралық ғылыми журнал «Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана», Қазахстанның мектептері мен жоғарғы оқу орындарындағы орыс тілі

4.Ғылыми-педагогикалық біліктілікті көтеру.
4.1. Диссертациялық жұмысты қорғау. Оқытушы Боханова Айгүл Серикбаевқызы диссертациялық зерттеуін «Категория лишительности в экономическом дискурсе тақырыбын аяқтады ( газет мәтіндерінің материалдарынан)». Іздену дәрежесі PhD. Қорғау 5 желтоқсан 2014 ж. аль-Фараби ат. ҚазҰУ ішінде диссертациялық кеңесте. Аға оқытушы Танкиева Н.Ш. магистерлік диссертациясын Абай ат. ҚазҰПУ магистратура және докторантура PhD Институтында қорғады, 6М011800 – мамандығы бойынша Орыс тілі мен әдебиетінен мына тақырыпқа «Металингвистические ситуации в учебниках по русскому языку в казахских отделениях вузов».
4.2. Магистратурада оқу. Кафедра оқытушылары Дүйсембиева Г.М. мен Байнаманова Ж.А. Абай ат. ҚазҰМПУ магистратурасында оқып жатыр, орыс тілі мен әдебиеті кафедрасы, оқуы 1 жыл.
4.3. Курстар, семинарлар, біліктілікті көтеру сабақтарынан сертификат алумен өту.
П.ғ.к. Т.В. Павлова біліктілікті көтерудің екі жетілік курсын «Actualne problemy nauk spolecznych i humanistycznych» ( Социальдық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті проблемалары ) (105 сағат), Варминск-Мазурск университетінің Гуманитарлық факультеті ұйымдастырған Ольштында 30 маусым -13 шілдеде 2014 ж. өтті (Польша, Устка) (Сертификат)
Ф.ғ.к.. Қ.Н. Бұхарбаева гуманитарлық және шет елдегі отандастарымен іскерлік қызмет Орталығының – отандастардың Мәскеулік үйімен ішкіэкономикалық Департаменті және Мәскеу қаласының халықаралық байланысы ұйымдастырған Қазақстандағы орыс тілі мұғалімдері үшін екі күндік 18 сағат көлемінде біліктілікті көтеру курсына қатысты. 05-06.11.2014 ж.
Ф.ғ.к. К.Н. Бұхарбаева Method бағдарландыру Мектебінде Веб Бағдарландыру курсы бойынша 01.09.2014 пен 01.10.2014 аралығында оқуды бітірді.
Ф.ғ.к. Сарсембаева А.Ж. Республикалық әдістемелік семинаре-жаттығуына «Орыс тілі мен әдебиеті кредиттік технология жағдайында» қатысты (12 ак.с.) аль-Фараби ат. ҚазҰУ, 27 ақпан 2014 ж.
Ф.ғ.к. Сарсембаева А.Ж. «История русской литературы ХХ века: тенденции, школы, направления» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік семинарға қатысты (24 ак. с) 15 – 17 сәуір 2014 ж. РУДН, Москва
Ф.ғ.к., доц. Сарсембаева А.Ж. ғылыми-әдістемелік (12 сағат) "Вопросы исследования и изучения национальных литератур" халықаралық проектің көлеміндегі "Межкультурные связи и компаративистика" Қырғыз республикасының академигі А. Амантұрұлы мен Абай ат. Институттың қатысуымен ұйымдастырылған курсқа барды.(20-24 мамыр 2014 ж.).
Проф. Н.К. Шаяхметова мастер-класс «Секреты уверенного общения» оқуына барды (2 акад. сағат)ХААҒ (Халықаралық ақпараттық академия ) 22 қараша 2014 ж. (Сертификат)
Аға оқыт. Байғұшыкова А.М. «История русской литературы XX века: тенденции, школы, направления» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік семинарына қатысты ( Ресей халықтар достығы университет – Алматы, аль-Фараби ат. ҚазҰУ, 15-26 сәуір 2014 ж.)
Аға оқытушы Байғұшыкова А.М. Халықаралық ғылыми-әдістемелік семинарға «Культурные связи и компаравистика» қатысты (Қырғызстанның ғылым академиясы – Алматы, аль-Фараби ат. ҚазҰУ, 20-24 наурыз 2014 ж.)
Ф.ғ.к.., доц. С.А. Тұрбекова Республикалық ғылыми-әдістемелік «Маман тілі және кәсіби кәркем сөз» семинарына қатысты Абай ат. ҚазҰПУ. Сертификат 17.04.2014ж.-
Ф.ғ.к., доц. Сарсембаева А.Ж. «Қазақстанның заманауи әдебиетінде евразиялық дамуы мен болашағы» дөңгелек столына қатысты , «Состояние и перспективы современной филологии» халықаралық ғылыми конференцияның көлемінде өткізілді (VI Бағызбаевалық оқу) 26 сәуір 2014 ж.
Аға оқыт. Қонапияева К.С. ҚР педагогикалық қызметкерлерінің біліктілік көтеру курсын өтті 17қыркүйек – 3 қазан 2014 ж. (Сертификат)
Аға оқыт. Қонапияева К.С. аль-Фараби ат. ҚазҰУ ішінде біліктілікті көтеру курсын өтті 26 мен 28 қараша аралығында 2014 ж. (Сертификат)

5    Ғылыми жетекшілік
5.1. Кафедра оқытушылары Абылова Р.Д., Аяпбергенова К.С., Базарбаева А.С., Барқыбаева Р.Р.,Бұхарбаева К.Н., Демеубекова К.К., Жүнісов Т.С, Қасымова К.А., Қонапияева К.С., Павлова Т.В., Сарсембаева А.Ж., Танкиева Н.Ш. ҚазҰТУ-дың 80-жылдығына арналған «Полиязычие – путь в будущее» Жоғары оқу орындарының студенттік ғылыми-тәжірибелік конференциясына студенттерді дайындауға ғылыми жетекшілік етті.
5.2. Жүнісов Т.С. Гимназия № 147 оқушысы Алматы қ. Сағымбаев Рауанның «Пространственные обозначения языковой картины мира казахского и русского народов» зерттеу жұмысына жетекшілік етті, «Дарын» бағыты бойынша ғылыми проекттердің қалалық кезеңіне қатысты, Жаркент орта мектебінің оқушысы Тохтахунова Ділназ Бахытжановнаның «Тюркизмы в «Слове о полку Игореве» («Аз и Я» О.О. Сулейменовтың кітабының материалы бойынша), «Дарын» бағыты бойынша ғылыми проекттердің аудандық жарысына түскен зерттеу жұмысына жетекшілік етті.

6. Ғылыми іссапарлар
Доцент Р.Р. Барқыбаева 2 мен 6 желтоқсан аралығында 2014 ж. в рамках Проекттің көлемінде VII Мәскеулік халықаралық семинарына: «Сөйлеу мәдениеті біркелкі оқу кеңістігінде: ғұрыптық баға мен инновациялық шешім», Мәскеудің үкімет мүшелерінің жоспарына сай өткізілген іссапарға жіберілді. «Учебное телевидение РК: межкультурный диалог – основа контента» докладын оқыды.

7. Кафедра оқытушыларының Республикалық және Халықаралық ұйымдастыру жұмысы
Доцент Р.Р. Барқыбаева 07 мен 17 қазан 2014 жыл аралығында алдыңғы мамандар мен Қазақстан Республикасының жас ғылымдарына мемлекеттік стипендия ұсыну эксперттік комиссиясының мүшесі болды.
Доцент Р.Р. Барқыбаева «Түркі халықтары мәдениет қоры» Халықаралық ұйымының мүшесі. Осы фонд ұйымдастырған шараларға қатысады (конференциялар, қайырымдылық акциялар, «Турк алем» газетінің көптеген басылымдарының авторы). Фонд жұмыстарына белсене қатысқаны үшін «Түркі халықтары мәдениет қоры» Халықаралық ұйымның Президенті 15 мамыр 2014 ж. Ахмет Догдуран мырзаның Болу қ, Түрік департаментінің қолы қойылған алғыс грамотасымен наградталды.
Орыс тілі кафедрасының оқытушылары (Адскова Т.П., Алтаева А.Ш., Бұхарбаева Қ.Н.) орыс тілі мен әдебиеті оқытушыларының Қазахстандық ассоциациясының мүшесі, ол, өз кезегінде орыс тілі мен әдебиеті оқытушыларының Халықаралық ассоциациясының толық мүшесі болып табылады.
Филология ғылымының докторы, проф. С.Ж. Баяндина Ш. Уалиханов ат. ҚМУ Жаршысы . Филологиялық серия» газетінің редколлегия мүшесі. Баспа ҚР ҒБМ ғылым және білім саласын бақылау Комитетімен бекітілген, Қ.И. Сатпаев ат. Базалық білім беру институтының ҒӘК мүшесі.
Филология ғылымының докторы Алтаева А.Ш. «Русский язык в школах и вузах Казахстана» журналының редколлегия мүшесі
Ф.ғ.к. Жүнісов Т.С. – «Русский язык в школах и вузах Казахстана» республикалық оқу-әдістемелік және «Мектептегі орыс тілі мен әдебиеті сабағы» журналдарының редколлегия мүшесі.
Доцент Барқыбаева Р.Р.еліміздің ғылыми өміріне белсене қатысады, университеттің «РАС» газетінің штаттан бөлек редакциялық коллегиясының мүшесі. Мақалаларын шығарып университеттің имиджын көтереді.
Ф.ғ.к. Жүнісов Т.С. 17-24 тамызда 2014 ж. Түпқараған ауданы Маңғыстау облысында Біркелкі ұлттық тест пен сынағына дайындау бойынша оқушылар мен мұғалімдерге семинар-жаттығу өткізді.

8. Ғылыми жұмыстарды редакциялау мен пікірсараптау
Ф.ғ.д., проф. С.Ж. Баяндина мына ғылыми жұмыстарды пікірсараптады:
1) Б. Көлбаеваның монографиясын «Теория лакун». Павлодар. 2014
2) А.Р. Бейсембаева, З.К. Сабитовалардың оқу-әдістемелік жинағын Қазақстанның этникалық тобы тілдерінің инновайиялық полингвальдық әдісін оқыту бойынша проект көлемінде.
3) Ы. Алтынсарин ат. Ұлттық білім академиясының әдістемелік нұсқауын «Управление качеством образования в современной школе». Астана. 2014.
4) оқулықтар
-    Т. В. Павлова, Т.П. Адскова «Орыс тілі: ғылыми стиль. Мәтінмен жұмыс».
-    Т.В. Павлова, Т.П. Адскова «Орыс тілі: бақылау-өлшемдік тапсырмалар» (бакалавриат мамандықтарының студенттеріне).
-    А.С. Базарбаева « Инженерлер үшін орыс тілі. Техникалық жоғары оқу орын. үшін оқулық (для студентов архитектор-құрылыс мамандықтарының студенттері үшін)
-    Қ.Қ. Демеубекова «Орыс тілі. Ғылыми сөздік стилі бойынша құрал » ( бакалавриат студенттері үшін)
5)    Магистерлік диссертациялар ( Ш. Уалиханов ат. ҚМУ):
-    Чеша Г.В.,
-    Жалмағамбетова С.К.
-    Ашкеева М.М.
-    Абдолманова А.Ж.
6)    Қысқа статистикалық анықтама « Европаның қазақ диаспорасы ». – Кокшетау, 2014
Ф.ғ.д., проф. С.Ж. Баяндина философия докторы (PhD) Фот Л.В.-ның «Типы текстов в современной художественной литературе и их прототипические признаки ( А.Ж. Жақсылықованың «Поющие камни» романының материалымен)» ғылыми дәреже алу үшін жазылған диссертациясына пікірсарап жасаушы. Қорғау 19 желтоқсан 2014.
Ф.ғ.к., доц. Бұхарбаева Қ.Н. гуманитарлық ғылым докторы PhD 6D020500 «Филология» мамандығы бойынша Дүйсекеев И.М. –ның «Категория аспектуальности в русском и английском языковом менталитете» тақырыбына ғылыми дәреже алу үшін жазылған диссертациясына филология бойынша диссертациялық кеңесте аль-Фараби ат. ҚазҰУ-да құрылған заңды пікірсараптаушы (қаттама № 4 18 қараша 2014 ж.) Қорғау 26.12.2014 болады.
Ф.ғ.к., доц. С.А. Тұрбекова подготовлены рецензии: 1) Жеңіскызы Р. –ның ҚҰПУ «6 сынып оқушыларына қазақ тілі сөзжасамын терендете оқыту әдістемесі» ғылыми жұмысына; 2) Шатаманов Ж.Д.-ның на тему: «Коммерческие номинации в языковом портрете города» тақырыптағы магистрлік диссертациясына пікірсарап дайындады. Мамандық 6М011800 –орыс тілі мен әдебиеті. Абай ат. ҚазҰПУ

Наверх